Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot, verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, diners exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

Betaling

Betalingen dienen 10 dagen na factuurdatum door Tapas La Qia te zijn ontvangen. Tapas La Qia  mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Tapas La Qia blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt

Annulering

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Tapas La Qia in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd. Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100% van totaalbedrag factuur. Veertien dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60% van totaalbedrag factuur. Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35% van totaalbedrag factuur vermeerderd met gemaakte kosten. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan Tapas La Qia te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Tapas La Qia.

Opgegeven aantallen

De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Tapas La Qia is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen. Indien de opgegeven aantallen door de cliënt 10 dagen voor uitvoering van de overeenkomst 10% lager liggen dan het volgens overeenkomst afgesproken (of geschat) aantal, heeft Tapas La Qia het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te annuleren of de afgesproken prijs aan te passen. Let op: het afvallen van aantallen binnen de 3 dagen voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.

Overmacht

In geval van overmacht heeft Tapas La Qia het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn: - Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst. - Stakingen. - Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen. - Brand of ongevallen. - Transportbelemmeringen. - Iedere storing in de geregelde productie.

Aansprakelijkheid

Tapas La Qia is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Tapas La Qia terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Tapas La Qia nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

Weigering cq. beëindiging van orders en/of opdrachten

Tapas La Qia behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/ of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/ of opdracht mocht zijn begonnen. Tapas La Qia heeft ten allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Tapas La Qia te weigeren of de order en/ of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen(onmiddellijk) te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Tapas La Qia heeft het recht (in geval van toepasselijkheid van bovenstaande) op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en /of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren(voortijdig) beëindigen van de order en/ of opdracht.


Tapas La Qia
BE0720.873.712
Huidevetterstraat 7
2800 Mechelen